Om Alvina På gång Upphovsmäm Böcker Start
Alvina Förlag & Produktion Meny
linje
   
   
Om företaget
Uppdragsproduktion
Namnet Alvina
Mer om Svenskbyborna
Böckers miljöpåverkan
Miljömärkning av böcker
Pressrum
Webbtips
Så beställer du
Kontakta oss
  Miljömärkning av böcker

På den svenska marknaden finns idag mycket få miljömärkta barnböcker, och de flesta handlar om att barnen på något sätt ska hjälpa till att rädda miljön.

Att på det sättet begära av barnen att de ska agera, utan att som förlag själv göra det, känns ganska orimligt. Det är vi vuxna som har störst möjlighet att göra skillnad, och det är därför rimligen vi som har störst ansvar för att göra vad vi kan.

Att miljömärka de yngsta barnens böcker, pekböckerna, känns dessutom extra viktigt eftersom de vänder sig till läsare som har för vana att bita i böckerna.

Alvina förlag väljer att miljömärka
Alvina förlag har valt att miljömärka alla sina barnböcker från år 2010. Förhoppningsvis väljer fler förlag samma väg, och Alvina förlag delar gärna med sig av erfarenheter och kontakter till andra förlag som vill börja miljömärka sina böcker.

Under det första året använder förlaget märkningarna Svanen och FSC. Inom EU pågår just nu ett arbete med att utveckla en gemensam miljömärkning. Kriterier för EU Ecolabel finns redan för vissa produkter som t.ex. kopieringspapper. Men kriterierna för tryckerier är inte färdiga, och därför kan märkningen ännu inte sättas på böcker. När märkningen finns tillgänglig, kommer Alvina förlag att ta ställning till om EU Ecolabel kan bli ett alternativ till Svanen.

Svanen logoSvanen avser hela tryckprocessen
Svanen är Nordens officiella miljömärkning som granskar varor och tjänsters miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att man ser till hela livscykeln från råvara till avfall.Verksamheten drivs utan vinstintresse på uppdrag av regeringen.

Kraven för Svanenmärkningen beslutas gemensamt av de nordiska länderna, och kriterierna för att en produkt ska få bära Svanen skärps undan för undan. På så sätt hjälper Svanenmärkningen till att driva miljöutvecklingen framåt.

En bok kan Svanenmärkas om den trycks på papper som godkänts av Svanen, av ett tryckeri som är Svanencertifierat. Det finns även Svanencertifierade ytbehandlingar för tryckta ytor (lacker och laminat). När det gäller pappret, får träråvaran inte komma från skogar med höga biologiska eller sociala skyddsvärden. På massa- och pappersfabriker ställs krav på låg energiförbrukning, rening av utsläpp, kemikalier samt avfall. När det gäller tryckerierna ligger tyngdpunkten på att byta ut farliga kemikalier mot mindre skadliga och att se över energianvändningen.

Ett förlag som vill Svanmärka en bok, vänder sig till ett tryckeri med Svanenlicens. Påpeka i offertförfrågan tydligt att boken ska Svanmärkas. Genom databasen på Svanens hemsida kan man söka bland alla tryckerier med giltig Svanenlicens.

pil Gå direkt till Svanens hemsida

fsc logo
FSC avser pappret och skogsbruket
FSC (ForestStewardship Council) är en internationell märkning av skogsråvara. Märket kan t.ex. finnas på byggmaterial, trämöbler, papper och trycksaker, och visar att produkten innehåller skogsråvara från skogar som brukas på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Kriterierna utvecklas av den ideellt oberoende organisationen Forest Stewardship Council, och utgångspunkten är ett samarbete mellan ekonomiska, ekologiska och sociala intressen. Skogsägare som brukar skogen enligt FSC:s regler kan certifieras, men för att en produkt ska få bära märket krävs sedan kontroll även av alla andra steg i kedjan från skog till färdig produkt.

Världsnaturfonden WWF skriver på sin hemsida att de ser frivillig skogscertifiering som ett av flera viktiga redskap för utvecklingen mot ett uthålligt skogsbruk i världen och bevarandet av skogens djur och växter. Det finns även andra skogscertifieringssystem än FSC, t.ex. PEFC, men WWF och andra miljöorganisationer stödjer idag endast FSC i Sverige och internationellt.

Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, säger på WWF:s hemsida så här om FSC-märkningen:

"För att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och naturresurserna i världens skogar måste man ta hänsyn till de människor som lever av och i skogen, det vill säga den lokala ekonomin, säkerheten och andra sociala värden. Vi ser FSC som ett unikt verktyg för att få sociala, ekonomiska och ekologiska intressenter att samarbeta inom det globala skogsbruket. FSC kan rädda Amazonas regnskogar! Men för att nå dit måste vi i västvärlden också ställa höga krav på vårt eget skogsbruk. Endast ett oberoende certifieringssystem där olika intressen samverkar kan få den trovärdighet som krävs för att det ska vara funktionellt."

Ett förlag som vill FSC-märka en bok, vänder sig till ett tryckeri med FSC-licens. Påpeka i offertförfrågan tydligt att boken ska FSC-märkas. Genom databasen på FSC:s hemsida kan man söka bland alla tryckerier med giltig FSC-licens.

Läs mer om FSC och andra skogscertifieringar på:

pil WWF:s hemsida

pil Svenska FSC:s hemsida

   

  Alla barn- och ungdomsböcker från Alvina förlag är miljömärkta. Läs mer här      
 
Copyright: Alvina förlag och produktion AB | Björnsonsgatan 221, 168 44 Bromma
Tel: 070-22 81 903 | E-post: info[at]alvinaforlag.se | www.alvinaforlag.se
blad